Start werkzaamheden in haven van Terheijden

Op meerdere plaatsen in West-Brabant voldoen de regionale waterkeringen niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom versterkt Martens en Van Oord samen met KWS op die..

Alles over het Verbetering regionale keringen project

Op maandag 23 oktober zijn de werkzaamheden in de haven van Terheijden voor het tweede deel van project "Verbetering Regionale Keringen" van Waterschap Brabantse Delta en KWS/Martens en van Oord officieel gestart. Wethouder Tim Simons van de gemeente Drimmelen en dagelijks bestuurder Anco Sneep van het waterschap waren hierbij aanwezig om het belang van dit project te benadrukken.

De uit te voeren werkzaamheden omvatten onder andere het verbeteren van keringen door het versterken van de kering door deze op te hogen of te versterken middels grondwerk en/of damwanden, het vervangen en aanleggen van duikers en watergangen voor ontwatering, bomenkap met compensatie, het aanleggen van paden en onderhoudsstroken, OOO-onderzoek, archeologische aspecten en ecologische maatregelen.

Aandacht voor de omgeving
Dit project bestrijkt een uitgestrekt gebied over vijf gemeenten, wat een zorgvuldige afstemming met diverse partijen vereist. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er uitgebreid aandacht besteed aan deze afstemming, met als doel om mogelijke overlast tot een minimum te beperken. Het projectteam heeft de werkmethoden hier waar mogelijk op aangepast en maakt actief gebruik van de BouwApp om omwonenden en belanghebbenden op de hoogte te houden. Dit stelt hen in staat om vragen te stellen en meer informatie te verkrijgen over de geplande en lopende werkzaamheden.

Duurzaamheid en toekomstgericht denken
Duurzaamheid is een centraal aandachtspunt in dit project, waarbij het verminderen van emissies en het bevorderen van circulariteit een prioriteit zijn. Dit wordt bereikt door het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen, zoals HVO100 voor het materieel en de inzet van elektrisch materieel naast het gebruikelijke materieel. Een circulaire aanpak omvat het ter plaatse verwerken van vrijkomend materiaal..

Transport over water
Om de overlast voor de omgeving te minimaliseren, vindt het transport van benodigde materialen voor een groot gedeelte over het water plaats. Ook f klei en constructieve elementen zoals damwanden. De uiteindelijke doelstelling is om volgend jaar alle werkzaamheden te voltooien en ervoor te zorgen dat de dijken voldoen aan de veiligheidsnormen van de provincie Noord-Brabant.


Nieuwsarchief