Privacyverklaring / Privacy Statement


In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe MvO Holding B.V. en de daaraan verbonden vennootschappen (hierna te noemen ‘MvO’ of ‘wij’) uw privacy respecteert en uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. MvO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Bijvoorbeeld om u vanuit een zakelijke overeenkomst de juiste dienstverlening te kunnen leveren, op uw verzoek contact met u te kunnen opnemen of in het kader van sollicitaties/recruitment dan wel het bijwonen van events of bijeenkomsten.

2. Doel van de verwerking en grondslagen
MvO gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. MvO kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
• in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;
• om u te voorzien van informatie waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld om u onze nieuwbrieven of informatie over onze producten en diensten te kunnen sturen. Uiteraard nadat wij hier voor uw toestemming hebben verkregen. Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een link waarmee u zich direct kunt afmelden;
• om uw sollicitatie of aanmelding voor onze recruitment diensten te kunnen verwerken;
• de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt om de ‘bel mij/ neem contact met mij op etc. optie’ te activeren, gebruiken wij om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld in het kader van klachtafhandeling;
• om onze website te verbeteren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:
• uitvoeren van een overeenkomst;
• uw toestemming;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• gerechtvaardigd belang.

3. Delen van de persoonsgegevens
Wij bewaren onze gegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij expliciet anders aangegeven. MvO deelt uw persoonsgegevens op geen enkele manier met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door MvO zijn ingeschakeld en waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten, behalve wanneer:
• u MvO hiervoor toestemming heeft gegeven;
• MvO daarop grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit, toe verplicht is;
• MvO of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

4. Bewaartermijn
MvO bewaart uw persoonsgegevens hoe dan ook niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
In geval van persoonsgegevens die worden verwerkt om u te voorzien van aangevraagde informatie bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om u van gevraagde informatie te voorzien.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van sollicitaties verwijdert MvO max. 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft verleend om uw gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens max. 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens
MvO zal er steeds voor zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen worden om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging, schade, aanpassing, onbedoelde bekendmaking en andere ongewenste handelingen. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, welke zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

6. Uw rechten
U beschikt als ‘betrokkene’ over een aantal rechten. Zo mag u ons verzoeken om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Het is wel belangrijk dat u zich deugdelijk kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, bijwerken, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.
U kunt ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen en bijvoorbeeld uw toestemming intrekken.
Tevens kunt u ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de digitale persoonsgegevens die wij over u verwerken, zoals door u gespecificeerd, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen en de gevraagde informatie met uw toestemming is verwerkt.
U heeft tot slot het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ (hier zijn tevens alle relevante en recente contactgegevens te raadplegen).
Wij reageren binnen 4 weken op alle verzoeken. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens 4 weken worden verlengd.
Onderaan deze privacyverklaring (punt 9) staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

7. Links naar sites van derden
Onze website kan links bevatten naar andere websites. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van die websites. Wij raden u aan om het privacy- en beveiligingsbeleid te bestuderen, voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

8. Cookies
MvO gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij onze website ermee optimaliseren. De gegevens worden niet met derden gedeeld. U kunt het gebruik van cookies uiteraard weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen/hierop af te stemmen.

9. Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: e-mail op info@mvogroep.nl of door te bellen naar +31 (0)162 - 47 47 47 of per post via Damweg 50
4905 BS Oosterhout.

10. Wijziging privacyverklaring
MvO behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de laatste versie van de privacyverklaring aantreft. Wij raden u aan om onze website regelmatig te raadplegen.