Privacyverklaring / Privacy Statement


In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe MvO Holding B.V. en de daaraan verbonden vennootschappen (hierna te noemen ‘MvO’ of ‘wij’) uw privacy respecteert en uw persoonsgegevens verwerkt.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. MvO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Bijvoorbeeld om u vanuit een zakelijke overeenkomst de juiste dienstverlening te kunnen leveren, op uw verzoek contact met u te kunnen opnemen of in het kader van sollicitaties/recruitment dan wel het bijwonen van events of bijeenkomsten.

2. Doel van de verwerking en grondslagen
MvO gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. MvO kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
• in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;
• om u te voorzien van informatie waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, bijvoorbeeld om u onze nieuwbrieven of informatie over onze producten en diensten te kunnen sturen. Uiteraard nadat wij hier voor uw toestemming hebben verkregen. Iedere nieuwsbrief/mailing bevat een link waarmee u zich direct kunt afmelden;
• om uw sollicitatie of aanmelding voor onze recruitment diensten te kunnen verwerken;
• de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt om de ‘bel mij/ neem contact met mij op etc. optie’ te activeren, gebruiken wij om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld in het kader van klachtafhandeling;
• om onze website te verbeteren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:
• uitvoeren van een overeenkomst;
• uw toestemming;
• het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• gerechtvaardigd belang.


3. Delen van de persoonsgegevens
Wij bewaren onze gegevens op servers in de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij expliciet anders aangegeven. MvO deelt uw persoonsgegevens op geen enkele manier met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door MvO zijn ingeschakeld en waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten, behalve wanneer:
• u MvO hiervoor toestemming heeft gegeven;
• MvO daarop grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit, toe verplicht is;
• MvO of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.


4. Bewaartermijn
MvO bewaart uw persoonsgegevens hoe dan ook niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
In geval van persoonsgegevens die worden verwerkt om u te voorzien van aangevraagde informatie bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om u van gevraagde informatie te voorzien.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van sollicitaties verwijdert MvO max. 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft verleend om uw gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de gegevens max. 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
Gegevens die u ons heeft verstrekt zodat wij telefonisch of door middel van e-mail contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens
MvO zal er steeds voor zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen worden om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging, schade, aanpassing, onbedoelde bekendmaking en andere ongewenste handelingen. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, welke zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

6. Uw rechten
U beschikt als ‘betrokkene’ over een aantal rechten. Zo mag u ons verzoeken om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. Het is wel belangrijk dat u zich deugdelijk kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, bijwerken, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.
U kunt ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te stoppen en bijvoorbeeld uw toestemming intrekken.
Tevens kunt u ons met redelijke tussenpozen verzoeken om de digitale persoonsgegevens die wij over u verwerken, zoals door u gespecificeerd, over te dragen, zolang de gevraagde informatie geen persoonlijke gegevens bevat van andere natuurlijke personen en de gevraagde informatie met uw toestemming is verwerkt.
U heeft tot slot het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ (hier zijn tevens alle relevante en recente contactgegevens te raadplegen).
Wij reageren binnen 4 weken op alle verzoeken. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met nog eens 4 weken worden verlengd.
Onderaan deze privacyverklaring (punt 9) staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

7. Links naar sites van derden
Onze website kan links bevatten naar andere websites. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van die websites. Wij raden u aan om het privacy- en beveiligingsbeleid te bestuderen, voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

8. Cookies
MvO gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij onze website ermee optimaliseren. De gegevens worden niet met derden gedeeld. U kunt het gebruik van cookies uiteraard weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen/hierop af te stemmen.

9. Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: e-mail op info@mvogroep.nl of door te bellen naar +31 (0)162 - 47 47 47 of per post via Damweg 50
4905 BS Oosterhout.

10. Wijziging privacyverklaring
MvO behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de laatste versie van de privacyverklaring aantreft. Wij raden u aan om onze website regelmatig te raadplegen.
PRIVACY STATEMENT


This privacy statement explains how MvO Holding B.V. and its affiliated companies (hereinafter referred to as 'MvO' or 'we') respect your privacy and process your personal data.

1. Which of your personal data do we process?
By 'personal data' we mean any information relating to an identified or identifiable natural person. MvO may process the following personal data:
• personal data that you provide to us, including your name, address, telephone number, e-mail address etc. For instance, to be able to provide you with the correct services on the basis of a business agreement, to be able to contact you at your request or in the context of job applications/recruitment or the attendance of events or meetings.

2. Purposes of the processing and principles
MvO only uses the collected data for the purposes for which we have obtained the data. MvO may process personal data for the following principles:
• in the context of the performance of an agreement we have concluded with you;
• to provide you with information for which personal data must be processed, for example to be able to send you our newsletters or information about our products and services. Of course, after having obtained your consent to such processing. Each newsletter/mailing contains a link allowing you to unsubscribe immediately;
• to be able to process your job application or registration for our recruitment services;
• we use the personal data you provide to us to activate the 'please call/contact etc. me option' to contact you by telephone or by e-mail, for example in the context of complaint handling;
• to improve our website.
We process your personal data on the basis of one or more of the following principles:
• carrying out an agreement;
• your consent;
• meeting a statutory obligation;
• legitimate interest.


3. Sharing personal data
We store our data on servers in the European Economic Area (EEA), unless explicitly stated otherwise. MvO will not share your personal data with third parties in any way, with the exception of data processors that have been engaged by MvO and with whom a data processing agreement has been concluded, except when:
• you have given MvO consent to do so;
• MvO is obliged to do so under the law, a court order or an order of a competent supervisory authority;
• MvO or a third party has a legitimate interest justifying the sharing of personal data.


4. Retention period
MvO will, in any case, not store your personal data longer than is necessary for the abovementioned purposes or to comply with the applicable legislation and regulations.
In the case of personal data processed to provide you with requested information, we will store your data for as long as necessary to provide you with the requested information.
Personal data processed in the context of job applications will be removed by MvO within a maximum period of 4 weeks after the end of the application procedure, unless you have given us consent to store your data for a longer period. In that case we will store the data for a maximum period of 1 year after termination of the application procedure.
Data you have provided us so that we can contact you by telephone or e-mail, will be stored until the contact has taken place.

5. Security of the personal data
MvO will always ensure that appropriate technical and organisational security measures are taken to protect personal data against unauthorised and unlawful processing, loss, destruction, damage, modification, accidental disclosure and other unwanted actions. We follow generally accepted standards to protect personal data, which ensure an appropriate security level.

6. Your rights
You, as a 'data subject', have a number of rights. For example, you may request us to access, update, rectify or delete your personal data processed by us. It is however important that you can provide proper proof of identity and that you can demonstrate that the data you wish you access, update, rectify or delete are actually yours.
You may also request us to limit the processing of your personal data in the future or to stop it and, for example, withdraw your consent.
In addition, you may request us, at reasonable intervals, to transmit the digital personal data we process about you, as specified by you, as long as the requested information does not contain any personal data of other natural persons and the requested information has been processed with your consent.
In conclusion, you have the right to file a complaint with the competent privacy authority in connection with our processing of your personal data. You can reach the Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ (all relevant and recent contact details can be found here as well).
We will respond to all requests within 4 weeks. In the case of complex requests, this period may be extended for another 4 weeks.
The bottom of this privacy statement (point 9) contains information on how to contact us.

7. Links to websites of third parties
Our website may contain links to other websites. Websites of third parties may collect information about you. Any personal data that you provide on the pages of third parties, are subject to the privacy policy of that third party. We are not responsible for the content, privacy and security practices and the policy of those websites. We recommend that you study their privacy and security policies, before you provide them with any personal data.

8. Cookies
MvO only uses technical and functional cookies on its website. A cookie is a small text file that is stored on your computer by a web browser. The cookies we use are necessary for the technical operation of our website and your convenience. They also allow us to optimise our website. The data will not be shared with third parties. Of course, you may refuse the use of cookies by or customising or adjusting the relevant settings on your browser accordingly.

9. Contact details
If you have any questions or comments about this privacy statement or the processing of your personal data, please contact us via: e-mail at info@mvogroep.nl or by calling +31 (0)162 - 47 47 47 or by post via Damweg 50, 4905 BS Oosterhout, the Netherlands.


10. Amendment of privacy statement
MvO reserves the right to amend the provisions of this privacy statement unilaterally. We will publish any amendments on our website, where you always find the latest version of the privacy statement. We recommend that you consult our website regularly.