Nieuw project: Verbetering Regionale Keringen Mark-Dintel-Vliet

Nieuw project
Het samenwerkingsverband Martens en Van Oord – KWS Infra heeft de definitieve gunning ontvangen voor een nieuw project, waarin we onze kennis en ervaring op het gebied van waterbouw bundelen. In opdracht van waterschap Brabantse Delta voeren we een dijkverbetering uit aan de dijken langs de Mark, Vliet en Dintel in West-Brabant. Deze voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en moeten daarom worden versterkt. Het gaat in totaal om 6 kilometer dijk verspreid over de gemeenten Steenbergen, Etten-Leur, Breda en Drimmelen. 

Duurzame aanpak
De aanvoer van de grote hoeveelheden grondstoffen vindt per schip plaats. Het vervoer per scheepsvrachten, zorgt in dit project voor een reductie van 51% CO2 uitstoot ten opzichte van vervoer per vrachtwagens. Daarnaast wordt elektrisch materieel gebruikt en herbruiken we de vrijgekomen grond ter plaatse. Ook houden we een nauwe samenwerking met de omgeving en streven we er naar hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden en planning
Onze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit ongeveer 200.000 m3 grondverzet, 130.000 m3 klei transport, maatregelen tegen piping aanbrengen, een stabiliteitsscherm en damwanden plaatsen, maatwerk op diverse locaties, opruimwerkzaamheden en het aanleggen van nieuw asfalt en semi-verhardingen op diverse locaties in het projectgebied. Het komende half jaar staat in het teken van het ontwerpen en berekenen. Een gespecialiseerd team, vanuit het waterschap, Martens en Van Oord en KWS, gaat hiermee aan de slag. Naar verwachting werken we tot eind 2023 aan het project.

Bekende opdrachtgever
We zijn trots dat we, na de eerdere goede samenwerking met opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta in project Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, weer voor deze opdrachtgever de slag mogen op dit nieuwe dijkverbeteringsproject. Hiermee bouwen we verder aan een duurzame samenwerking!


Nieuwsarchief