Aanleg natuurvriendelijke oever Drongelens Kanaal gestart

Begin februari is de schop in de grond gegaan voor een natuurvriendelijke oever in het Drongelens Kanaal. Het gaat om het herinrichten van de oostzijde van de Maasmonding in opdracht van Rijkswaterstaat. Met name vissen zullen hier van profiteren, maar ook waterplanten en waterdiertjes krijgen een beter leefgebied.

Martens en Van Oord heeft eind vorig jaar voor de veiligheid eerst onderzocht of er geen ontplofbare oorlogsresten uit de tweede wereldoorlog in het werkgebied aanwezig waren. Inmiddels is de feitelijke herinrichting begonnen. De natuurvriendelijke oever is waarschijnlijk binnen enkele weken klaar. De werkzaamheden veroorzaken naar verwachting weinig tot geen hinder voor de omgeving.

Rustig en ondiep water
De huidige palen voor de oever worden vervangen door een nieuwe rij palen. Daarin komen openingen waar vissen doorheen kunnen zwemmen. Achter de palen wordt een deel van de oever flauw afgegraven. Zo ontstaat een rustige ondiepe zone. Behalve voor vissen is dat ook een geschikt leefgebied voor zoetwatermosselen en waterplanten als gele plomp, egelskop en fonteinkruiden. Op een deel van de natuurvriendelijke oever kan riet gaan groeien. Dat stuk wordt aan de landzijde afgerasterd ter bescherming tegen vraat van runderen/paarden. Op de palenrij komen enkele vlonders voor viswedstrijden te liggen, zoals afgesproken met de lokale hengelsportvereniging.

Geleiderail
Ook in de zwaaikom van de jachthaven komt een rij houten palen, met daarachter een ecologisch gunstige zandlaag. Zo’n ‘geleiderail’ moet er voor zorgen dat jonge palingen (glasaal) gemakkelijker vanuit de Maas naar de aalgoot van gemaal Gansoyen kunnen zwemmen.

Blauwe knooppunten
Deze maatregel volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren. Ook een goede verbinding tussen de Maas en haar zijwateren hoort daarbij. Vissen moeten ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen, op zoek naar voedsel en plekken om te paaien of op te groeien. Daarom werken Rijkswaterstaat en de waterschappen aan het herstel van die ‘blauwe knooppunten’, waaronder het Drongelens Kanaal.

Meer weten?
Bekijk dit nieuwsbericht voor meer informatie over de natuurvriendelijke oever in de monding van het Drongelens Kanaal. Uitgebreidere informatie over het werken aan ecologisch herstel van de Maas is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Of bel met vragen naar de gratis publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.


Nieuwsarchief