Nieuwe natuur ontwikkelen en bestaande natuur en landschap behouden en herstellen.

Tussen het Brabantse Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied: Westelijke Langstraat. In dit natuurgebied wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur. Naast de bestaande natuurgebieden komt er natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 ha op den duur de bestemming natuur.

Projectkenmerken

  • Herstel van natuur en cultuurhistorische waarden
  • Onderdeel van Natura 2000 en onderdeel van Natuurnetwerk Brabant
  • Veel omgevingsraakvlakken met stakeholders 
  • Realisatie van stuwen, gemalen, duikers en inlaten
  • Ontgraven/vergraven van watergangen en afplaggen percelen

Waterschap Brabantse Delta heeft aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven de opdracht ‘Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat’ gegund. Na het doorlopen van een positieve doorgrondingsfase is op 2 december 2020 het contract ondertekend.

Natura2000
Westelijke Langstraat is een beschermd Natura-2000 gebied met veel natuur en cultuurhistorie. Het totale gebied is zo’n 625 hectare groot. De natuur in de Westelijke Langstraat wordt aangetast door verdroging en vervuiling door stikstof. Deze achteruitgang gaan we stoppen door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen.

Een complex project
Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. Voor deze peilverhogingen worden kunstwerken zoals stuwen, gemalen, inlaten, duikers aangepast of aangebracht. Aanvullend worden watergangen gegraven en bestaande watergangen vergraven. Het betreft een complex project, omdat er sprake is van veel kleine maatregelen die samen moeten resulteren in een nieuwe gebiedsinrichting met een goed functionerend watersysteem.

Samenwerking
Het project kent veel stakeholders, deze zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen door middel van een uitgebreid omgevingsproces. Wij gaan hierop voortborduren. Nu het contract is getekend, kunnen de ontwerp en voorbereidende werkzaamheden starten. Als combinatie zijn wij verheugd dit mooie project te mogen realiseren en wij kijken uit naar een goede samenwerking met alle betrokkenen.

Planning
Het eerste half jaar van 2021 staat in het teken van ontwerp en voorbereiding van het project. De uitvoerende werkzaamheden starten medio juni 2021. De afronding van het project staat gepland voor november 2022.

Op de hoogte blijven?
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Waterschap Brabantse Delta en ontvang actuele informatie tijdens de realisatie van het project.

Bouwapp
Tijdens de uitvoering maken we gebruik van de bouwapp. Via deze app informeren we over de stand van zaken, bereikbaarheid, omleidingen en hinder.
Download hier de app op een mobiele telefoon.
Zoek op project natuurontwikkeling Westelijke Langstraat en voeg dit toe. Schakel notificaties aan of uit via instellingen.

www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat
Bron video: Waterschap Brabantse Delta

Wilt u meer weten over Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat?

Herman begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Herman Oomens
Projectleider

+31 6 104 782 77
h.oomens@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn