KRW-maatregelen Hollandsch Diep en Haringvliet

Planten en dieren die oorspronkelijk voorkomen in een watersysteem met getij en een overgang van zoet naar zout water zijn onvoldoende aanwezig. Het doel is om deze soorten terug te laten keren. Dit doen we door het leefgebied te herstellen.

Projectkenmerken: 

  • Hergebruik van vrijkomende materialen
  • MvO heeft veel ervaring met KRW-werken zoals NVO 1, KRW Zuid-Holland en KRW 3 en 4
  • Het terugkeren van bepaalde plant- en vissoorten
  • Een beter leefgebied voor planten en dieren
  • Beschermen van achterliggende natuurgebieden

4 locaties KRW-maatregelen
Vanaf half augustus 2019 start Martens en Van Oord in opdracht van Rijkswaterstaat, in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water, met een groot project dat de water- en natuurkwaliteit in het Haringvliet en Hollandsch Diep gaat verbeteren. De locaties zijn de Slijkplaat, Menheerse Plaat, Korendijkse Slikken (Haringvliet) en de Zeehondenplaat (Hollandsch Diep). 

Oevers anders inrichten
De werkzaamheden bestaan uit het ophogen van vooroeverdammen en het creëren, vergroten en verdiepen van een aantal doorstroomopeningen. Door de oevers anders in te richten ontstaat er een beter leefgebied voor planten en dieren. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het aanbrengen van een vissenbos en twee vogeleilanden.

 

 

Betere leefomgeving
Bijzondere planten en dieren die van nature thuishoren in het gebied komen nog (te) weinig voor. Dat komt onder meer doordat de Haringvlietsluizen een barrière vormen tussen zoet en zout water, maar ook doordat het leefgebied niet optimaal is. Het Kierbesluit geeft straks ruimte aan vissoorten die trekken tussen zoet en zout water. In de komende jaren moet dit watergebied langzaam uitgroeien tot een nog betere leefomgeving voor planten, vissen en vogels.

Planning
De voorbereidende werkzaamheden zijn in februari 2019 gestart, de werkzaamheden voor de uitvoering vinden plaats tussen half augustus en eind oktober. De uitvoeringsperiode is zo gekozen om de vogels niet te storen in het broedseizoen of tijdens het overwinteren. Ga voor meer informatie over het project ook naar de website van Rijkswaterstaat.

Wilt u meer weten over KRW-maatregelen Hollandsch Diep en Haringvliet?

Herman begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Herman Oomens
Projectleider

+31 6 104 782 77
h.oomens@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn