PARTICIPATIE

Samenwerking op verschillende vlakken

Martens en Van Oord neemt deel aan de volgende sector- en keteninitiatieven:

•    2.D.1              CO2-presatieladder SKAO
•    2.D.1              Duurzameleverancier.nl
•    2.D.1              Lid KOMAT Contactgroep Materieel van Bouwend  Nederland.  
•    3.D.1              Duurzame verbindingen Moerdijk
•    3.D.1              Koplopers duurzame verbindingen Moerdijk
•    3.D.1              Lid Klankbordgroep CCvD Bouwend Nederland
•    3.D.1              Black Carbon (actief kool) passieve deelname aan onderzoek
•    4.D.1/5.D.1     Demonstratiedag hybride- en schoon materieel
•    4.D.1/5.D.1     Mee ontwikkelen EOS rapporten Volvo
•    4.D.1/5.D.1     Green Deal Het Nieuwe Draaien

•    4.D.1/5.D.1     Green Deal 2.0 Duurzaam GWW

•    4.D.1/5.D.1     Emissieloos Netwerk Infra

•    4.D.1/5.D.1     Groene koers (BNL)


2.D.1    CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen.
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust en duurzaam handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

2.D.1    www.duurzameleverancier.nl
Duurzame leverancier is een initiatief van een samenwerkingsverband tussen Bouwend Nederland en aantal bouw gerelateerde bedrijven. Op deze site kunnen alle bedrijven een Carbon Footprint opstellen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de CO2 emissies en reductiedoelstellingen openbaar te maken wat zorgt voor een stuk transparantie.

2.D.1    Bouwend Nederland /KOMAT Contactgroep Materieel van Bouwend Nederland.
Martens en Van Oord neemt deel aan de Contactgroep Materieel van Bouwend Nederland. Het beleid van de KOMAT is erop gericht om goede randvoorwaarden te creëren voor het beheren, leveren en inzetten van materieel op bouwplaatsen. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan energie-efficiëntie van materieel.


3.D.1    Duurzame verbindingen Moerdijk.
Duurzame Verbindingen Moerdijk is een proeftuinproject en een samenwerking tussen Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterschap Brabantse Delta, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant. Eén van de ambities is een optimale uitwisseling van energie/warmte, water en reststromen tussen de bedrijven. Martens en Van Oord verzorgt de logistiek en toepassing van thermisch gereinigde grond van het buurbedrijf ATM. Met de transportband is in 2011 een concrete verbinding gelegd tussen beide bedrijven. Hierdoor voorkomen we onnodige vrachtwagenbewegingen met zwaar materieel.

3.D.1/3.D.2    Koplopers duurzame verbindingen Moerdijk.
De Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) is één van de partners van Duurzame Verbindingen Moerdijk. De BIM spant zich in om op Moerdijk een kopgroep van bedrijven te formeren en te presenteren. De kopgroep bestaat uit bedrijven die zich, aan de hand van harde, individuele afspraken inzetten om duurzaamheiddoelstellingen uit te werken en te realiseren. Deze kopgroep van bedrijven is een inspiratiebron voor andere bedrijven in hun streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ervaring en kennis van de bedrijven wordt ter beschikking gesteld worden aan andere bedrijven.

Kenmerken van een koploper op haven- en industrieterrein Moerdijk:
•    is proactief (geen volger), een doorzetter, innovatief, coöperatief en praktisch;
•    heeft de eigen (bedrijf)huishouding (als basis) op orde;
•    levert een bovenmatige inspanning op het gebied van duurzaamheid/duurzaam ondernemen;
•    is inspirerend voor anderen en is bereid kennis en ervaring te delen;
•    is bereid zich te presenteren en te committeren aan vast te stellen doelstellingen.

 Inmiddels bestaat de kopgroep uit zeven bedrijven:
•    Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. (ATM)
•    Coatex BV
•    Drecht Coating Services (DCS)
•    Dr. W. Kolb Nederland
•    Markland College
•    Martens en Van Oord
•    N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

3.D.1    Black Carbon (actief kool) deelname onderzoek.
Martens en Van Oord heeft meegeholpen aan een veldexperiment van Universiteit Wageningen: door toevoeging van actief kool worden PAK, PCB’s en dioxines ingekapseld en komen zij niet meer vrij in water dan wel ecosysteem. Martens en Van Oord leverde het sediment aan en droeg zorg voor het mixen en uitzeven ervan als het overpompen in de sloten.

3.D.1    Lid Klankbordgroep CCvD Bouwend Nederland
Martens en Van Oord is lid van de klankbordgroep Centraal College van Deskundigen van Bouwend Nederland. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de SKAO is operationeel beheerder van de CO2-prestatieladder. Het CCvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen. Martens en Van Oord levert input aan en geeft feedback op de ontwikkelingen binnen de CO2-prestatieladder.

4.D.1/5.D.1   Demonstratiedag hybride- en schoon materieel
Op 12 september 2013 is er samen met Bouwend Nederland regio Zuid en Pon-Cat een demonstratie van schone en zuinige machines gegeven op het terrein van Martens en Van Oord. Ook de hybridegraafmachine van Caterpillar werd gedemonstreerd. Volgens de fabrieksopgave verbruiken deze machines tot 25 procent minder brandstof en daarmee CO2-uitstoot. Het brandstofverbruik van de hybride CAT 336's wordt continu vergeleken met de niet-hybridevariant via het telematicaprogramma Visionlink. De graafmachines doen niet constant hetzelfde werk, waardoor de vergelijking niet 100% eerlijk is. Uit de gegevens in Visionlink blijkt dat de hybridevariant inderdaad een flink stuk zuiniger is dan de niet-hybridevariant.
Artikel in Bouwmaterieel-Benelux (BMB)
Persbericht Martens en Van Oord
Artikel in krachtvoer 2015

 

4.D.1/5.D.1   Meeontwikkelen EOS (Efficient Operation Services) Smartcare-rapporten Volvo
Volvo is continu bezig met het verder ontwikkelen van hun telematicasystemen. Volvo heeft Martens en Van Oord gevraagd om input en feedback op de rapportages te leveren. Het gebruik van telematica is erg laag in de bouwsector. Door gebruik te maken van de gegevens uit de systemen kan CO2 bespaard worden. Met het verbeteren van de rapportages wordt geprobeerd het gebruik van deze systemen te verhogen.

4.D.1/5.D.1     Green Deal Het Nieuwe Draaien
In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt door mobiele werktuigen. De werktuigen zijn goed voor 8% van de totale Nederlandse CO2- verkeersuitstoot, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van de fijnstofemissie. Partijen die de Green Deal Het Nieuwe Draaien (HND) ondertekenden willen deze uitstoot met 10% beperken. Om dat te realiseren ontplooien zij acties op een aantal terreinen.

Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een van de manieren waardoor het brandstofverbruik kan dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van aanbestedende partijen om energiezuinig werken te bevorderen. Maar ook is er aandacht voor: aanleren van energiezuinig gebruik in opleidingen, inzetten van biobrandstoffen, het inzetten van schoner en beter onderhouden materieel én op Europese schaal wordt aandacht gevraagd voor energiezuiniger werktuigen.

De partijen kiezen voor een praktische insteek van de Green Deal; er worden tien voorbeeldprojecten geïnitieerd die meer inzicht geven over het verbruik van groot materieel en potentiële besparingen én de wijze waarop gedrag van gebruikers positief te beïnvloeden is.

Voor meer informatie: http://www.greendeals.nl/gd203-het-nieuwe-draaien/