Ontstenen oevers langs de Maas [KRW 4]

De Maas wordt ontdaan van de stenen oeververdediging en krijgt de ruimte. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat er een geleidelijke overgang van water naar land en ontstaan er ondiepe waterzones, kleine strandjes en steilranden. Zo maken we de omgeving aantrekkelijker voor planten, vissen en ander waterleven.

Projectkenmerken

  • Natuurlijke erosie door het weghalen van stortstenen.
  • MvO heeft veel ervaring met KRW-werken zoals NVO 1, KRW Zuid-Holland en KRW 3.
  • Project bestaat uit 17 oevers en is het vierde pakket aan KRW-maatregelen voor de Maas.

Inzet van onze expertise

De vierde tranche in het Kaderrichtlijn Water programma voor de Maas moet ervoor zorgen dat het natuurlijke karakter van de Maas tussen Reuver en Alphen toeneemt en de ecologische waterkwaliteit verbetert. Martens en Van Oord realiseert de benodigde maatregelen voor 10 kilometer Maasoever.

Ontstenen oevers

Martens en Van Oord haalt de stenen oeverbekleding weg. Hierdoor worden de oevers onderhevig aan erosie en aanzanding en zo wordt er een minder steile en meer natuurlijke overgang gevormd tussen land en water. Voor een in ecologisch opzicht gunstige omgeving is variatie in diepere en ondiepere waterzones vereist. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor een grotere variëteit aan planten en dieren. Een gezond(er) ecosysteem draagt op haar beurt bij aan schoner water. Dergelijke oevers geven de rivier bovendien meer ruimte bij hoogwater.

Kennis

MvO beschikt over veel kennis en ervaring met soortgelijke projecten. Zo hebben we in opdracht van Rijkswaterstaat al werkzaamheden uitgevoerd aan 61 kilometer Maasoevers binnen de projecten Natuurvriendelijke Oever Maas (NVO) 1 en Kaderrichtlijn Water (KRW) 3.

Samenwerking

Voor dit project werkt is Martens en Van Oord verantwoordelijk voor zowel het ontwerp van de oevers als de aanvraag van alle benodigde vergunningen, toestemmingen en ontheffingen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met bureau Stroming voor het ecologisch ontwerp, met adviesbureau Raap voor lokalisatie en preventieve ontgravingen van mogelijke archeologische waardevolle voorwerpen, met ECG om de te vergraven gebieden te ontdoen van CE (conventionele explosieven) en met AHA/ACIMA voor de benodigde hydraulische berekeningen.

Kaderrichtlijn Water

Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze bepaalt dat de kwaliteit van het Europese grond- en oppervlaktewater uiterlijk in 2027 op orde is. De maatregelen die Rijkswaterstaat binnen de KRW-projecten neemt, zijn erop gericht de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren. Martens en Van Oord stond eerder al aan de lat voor een aantal oeverwerken langs de Maas vanuit de contracten NVO 1 en KRW 3 en daarnaast de projecten KRW 1 en KRW 2, meer in het westen van het land.

 

 

Wilt u meer weten over KRW 4: ontstenen oevers langs de Maas?

Bart begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Bart Hubers
Projectleider

+31 6 533 518 14
b.hubers@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn