Meer veiligheid bij hoog water

In de Heesseltsche uiterwaarden wordt keihard gewerkt. Doel is een veiliger gebied bij hoog water. Tegelijkertijd leggen we 206 hectare nieuwe natuur aan. Werken op de grens van land en water.

De Waal heeft steeds vaker te kampen met hoge waterstanden en hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. De herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden moet ervoor zorgen dat de waterveiligheid in het gebied verhoogd wordt en de Waal in 2019 haar water beter kwijt kan.


Projectkenmerken

  • 2,1 miljoen kuub grond verzetten.
  • Op meerdere locaties tegelijk werken met veel verschillende grondsoorten en -kwaliteiten.
  • Een slimme voorbereiding: er zijn per maatregel vergunningen aangevraagd.

Inzet van onze expertise


In opdracht van Rijkswaterstaat werkt Martens en Van Oord sinds eind 2016 aan de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden.

Grotere doorvoercapaciteit

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van een grote nevengeul. Met het vrijgekomen materiaal worden oude zandwinplassen gedempt, die verderop in het zeven kilometer lange projectgebied gelegen zijn. Daarnaast legt Martens en Van Oord kleinere nevengeulen en een strangengebied aan. Als alle werkzaamheden zijn afgerond heeft het rivierengebied een grotere doorvoercapaciteit, waardoor de waterstand bij hoge rivierafvoeren minder hoog wordt.

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase van het project is het ontwerp gemaakt en zijn de vergunningen aangevraagd. Vervolgens zijn de conditioneringswerkzaamheden van start gegaan, waaronder het weghalen van kabels en leidingen en het doen van onderzoek naar niet gesprongen explosieven.

Om het ontgraven materiaal snel en efficient binnen het projectgebied te transporteren zijn er transportbanen aangelegd. Het materieel is zoveel mogelijk via het water aangevoerd om overlast te beperken.

Interne grondstromen

Inmiddels is het grootste deel van de in totaal ruim 2 miljoen kubieke meter bovengrond afgegraven. Het afgegraven materiaal is voor het grootste deel intern vervoerd naar de zandwinplassen.  Daar wordt het gebruikt om de plassen onder


andere met behulp van onze splijtbakken te verontdiepen van 12 naar 6 meter. Een ander, kleiner deel van het materiaal wordt vermarkt. Dit zorgt voor een flinke logistieke puzzel, niet alleen vanwege de verschillende grondsoorten en kwaliteiten, maar ook door het feit dat er op vijf verschillende locaties in het gebied gewerkt wordt.

Natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

Binnen het gebied worden veel flauwe oevers aangebracht. Hiermee worden goede condities gecreëerd voor natuurontwikkeling. De herinrichting draagt er ook aan bij dat de dynamiek die van nature bij een rivier hoort toeneemt.

Voor de ruimtelijke kwaliteit is er in het ontwerpproces rekening gehouden met behoud van cultuurhistorische waarden, de zomerkade, de openheid van het landschap, de rivieroevers en de strangen.

Hoogwater

In de eerste maanden van 2018 steeg het waterpeil van de Waal door hoge rivierafvoeren en trad de rivier buiten haar oevers. De werkzaamheden zijn gestopt en het materieel is op tijd afgevoerd. Begin maart konden de werkzaamheden weer hervat worden. Met deze mogelijke omstandigheden was in de planning al rekening gehouden. In mei 2018 was het grootste deel van de werkzaamheden gereed.

Dit project wordt in april 2019 opgeleverd.

Wilt u meer weten over Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden?

Herman begeleidde het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Herman Oomens
Projectleider

+31 6 104 782 77
h.oomens@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn