Herinrichting Loenensche Buitenpolder

Vanaf dit najaar tot na de zomer van 2019 gaat de Loenensche Buitenpolder, in de uiterwaarden langs de Waal bij Slijk-Ewijk (Gelderland), op de schop. Het doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van de natuur- en de waterkwaliteit.

Projectkenmerken

  • Uitvoering project volgens een ecologisch werkprotocol.
  • Leefgebied voor (bijzondere) vogels (Natura2000 doelstelling).
  • Programma Waalweelde (geschikt struingebied) gecombineerd met Kaderrichtlijn Water.

Het werk betreft circa 150.000 m3 grondverzet in de uiterwaard Loenensche Buitenpolder (ruim 80 hectare groot), het aanbrengen van kust- en oeverwerk, het realiseren van een inlaatconstructie en de aanleg van een voetgangersbrug. 

Graaf- en inrichtingswerkzaamheden

Het werk wordt als droog grondverzet uitgevoerd. In het oostelijk deel verlagen we een deel van het maaiveld en in het westelijk deel komt een geul die met een instroom- en uitstroomopening wordt verbonden met de Waal. Over de uitstroom (westen) komt een brug voor wandelaars. De instroom (oosten) wordt voorzien van een inlaatwerk. De grond die hierbij vrijkomt blijft in het gebied en wordt gebruikt voor de ophoging van de oeverwal en voormalige camping en voor het verondiepen van de zandwinplas.

Natuurwaarden en cultuurhistorie

De rivierdynamiek binnen de polder wordt vergroot door de verbreding en uitdieping van een oude rivierstrang. De historische loop van deze oude rivierstrang wordt hersteld. Deze herinrichting van de uiterwaard creëert een moerassig en grasrijk leefgebied waar onder andere vogels zoals de Porseleinhoen en de Kwartelkoning zich thuis kunnen voelen.

Ook enkele cultuurhistorische elementen, zoals de oude inlaat en de overlaat, worden door Rijkswaterstaat hersteld. Straks in 2019 is er volop ruimte voor mensen om door de uiterwaard te struinen en zo natuurwaarden en cultuurhistorie te beleven.

Planning

Het werk in dit gebied wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer in samenwerking met provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland. In het najaar van 2018 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het uitvoeren van bodem- en archeologische onderzoeken en de vrijgave van mogelijke niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er rasters verwijderd, sloten gemaaid en bomen en struiken weggehaald. Begin maart zijn de graaf- en inrichtingswerkzaamheden gestart.

Het project is in de zomer van 2019 opgeleverd.

Bezoek voor meer info over dit project ook www.loenenschebuitenpolder.nl

(luchtfoto: Snow-white luchtfotografie, impressietekening: OomenLandschap.nl)

 

Wilt u meer weten over Herinrichting Loenensche Buitenpolder?

Camiel begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Camiel van der Heiden
Projectleider/Omgevingsmanager

+31 6 237 518 61
c.vanderheiden@mvogroep.nl

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn