Goede samenwerking en flinke vooruitgang bij Heesseltsche Uiterwaarden

In de Heesseltsche uiterwaarden wordt keihard gewerkt. Doel is een veiliger gebied bij hoog water. Tegelijkertijd leggen we 206 hectare nieuwe natuur aan. Werken op de..

Alles over het Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden project

In de laatste maanden van 2017 is hard gewerkt aan de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden. Doordat de waterstand in de Waal tot december laag was, heeft Martens en Van Oord op het landdeel een groot deel van het werk kunnen maken. In totaal is al meer dan 1,2 miljoen m3 materiaal ontgraven en vervoerd en krijgt het gebied steeds meer zijn definitieve vorm.

Tussen de kribben van de Waal zijn in- en uitstroomopeningen voor de grote en de kleine nevengeul gegraven. In deze openingen zijn drempels gerealiseerd waar matten van wilgentenen (wiepen) en waterbouwsteen verwerkt zijn om deze drempel bestand te maken tegen hogere stroomsnelheden.
 
Verder zijn diverse strangen en geulen gerealiseerd en de bomen bij de langsdam zijn verwijderd. De dammen tussen de zandwinplassen zijn weggegraven en de voormalige haven is uitgebaggerd en vergroot. De oude zandwinplassen zijn al voor een groot deel verondiept met materiaal wat vrijkomt bij de ontgravingen in het gebied. De houtsnippers, stammen en stobben van de gekapte bomen uit het gebied zijn afgevoerd. Dit wordt gebruikt als biobrandstof voor het opwekken van elektriciteit. Daarnaast zijn ook een aantal bomen in de kleine nevengeul verankerd in het kader van ‘nieuwe riviernatuur’.

Aan het einde van 2017 kregen we te maken met hoogwater. Martens en Van Oord heeft besloten al het materieel uit het projectgebied af te voeren en de werkzaamheden zijn tijdelijk stil gelegd. Zodra de waterstand in de Waal weer gezakt is en de omstandigheden goed zijn, worden de werkzaamheden hervat.

Goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Martens en Van Oord
De goede manier van samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Martens en Van Oord is kenmerkend voor dit project en komt met name tot uiting bij onvoorziene zaken.

Een van de eisen van het Waterschap Rivierenland was het aanbrengen van een kleilaag bij ontgraving binnen de dijkbeschermingszone, als maatregel tegen kwel- en piping. In een vroeg stadium bleek dat de in het werk vrijkomende klei niet voldeed aan de eisen. Rijkswaterstaat heeft contact opgenomen met het Waterschap om alternatieve oplossingen te bespreken en de haalbaarheid ervan te toetsen. Martens en Van Oord leverde hiervoor de technische onderbouwing. In een transparante dialoog tussen de drie partijen, is het gelukt de daadwerkelijke belangen van alle partijen helder te krijgen. Voor het Waterschap, de aanleg van een goede kwelremmende laag, voor Rijkswaterstaat de realisatie van de herinrichting van de uiterwaard en voor Martens en Van Oord een maakbaar ontwerp met minimale consequenties voor het contract. Martens en Van Oord heeft vervolgens technisch onderbouwd dat dit gerealiseerd kan worden met een dunnere kleilaag door gebruik te maken van klei met een hogere materiaalkwaliteit. Hierdoor blijven de aan te voeren hoeveelheid klei en de consequenties in tijd en geld beperkt. Martens en Van Oord heeft vervolgens het aangepaste ontwerp gerealiseerd.

Herman Oomens, projectleider Martens en Van Oord: “Op het project Heesseltsche Uiterwaarden is sprake van een complementaire samenwerking. Begrip voor ieders belang, een goed dialoog en wederzijds respect is hiervoor de basis. Naast de formele verantwoordelijkheden proberen de betrokken partijen hun input te leveren waar deze een bijdrage levert aan de projectdoelstellingen. Dit resulteert in een oplossing die maximaal bijdraagt aan alle belangen.”


Nieuwsarchief