De Beatrixsluis als logistieke uitdaging

De opdracht: een extra sluiskolk bouwen bij Nieuwegein en het Lekkanaal verbreden. De uitdaging: geen overlast voor de binnenvaartschepen die 24 uur per dag langsvaren.

Het creëren van een vlottere en veiligere doorgang voor schepen van de Beatrixsluis bij Nieuwegein, dat is het doel van dit project. Om dit te bereiken moet de nieuwe kolk van de 77 jaar oude sluis breder en dieper.

Dit project is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat.


Projectkenmerken

  • Een nieuwe dijk bouwen op een ondergrond die zettingsgevoelig is. Geotechnisch uitdagend.
  • Minder transportbewegingen en meer hergebruik van materialen. Zowel economisch als duurzaam  werken.
  • Werken aan een sluis terwijl elke dag 150 schepen langsvaren.

Inzet van onze expertise


De bouw van een 3e Beatrixsluiskolk en het verbreden van het Lekkanaal is door Rijkswaterstaat gegund aan de combinatie Sas van Vreeswijk (Besix, Heijmans en Jan de Nul). Sas van Vreeswijk is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en financiering van het project en ook voor het onderhoud van het gehele sluizencomplex en het Lekkanaal. Martens en Van Oord is als belangrijke partner van deze combinatie verantwoordelijk voor al het grondwerk.

De 3e kolk komt ten oosten van de twee huidige kolken te liggen. Aan diezelfde kant wordt het Lekkanaal over de gehele lengte verbreed en verdiept. De dijk wordt iets meer naar het oosten gelegd.

Nieuwe primaire kering

Op 1 september 2016 is het project van start gegaan. Omdat het Lekkanaal verbreed is, is er negentig meter landinwaarts een nieuwe primaire kering (dijk) aangelegd. De ondergrond bevat hier slechte draagkrachtige lagen en moest eerst verbeterd worden. Daarna is er laag voor laag een nieuwe dijk aangelegd waarbij de ondergrond steeds de tijd kreeg om stabiel te worden.

Monotoringsplan

Om aan te tonen dat de dijk aan de eisen voldeed is er een monotoringsplan opgesteld. Hierbij werd door middel van waterspanningsmeters, zakbakens en inclinometers het gedrag van de ondergrond en de in aanleg zijnde kering gemonitord. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden keek hierbij mee. Er een acht meter hoge en achthonderd meter lange dijk gerealiseerd. Deze werkzaamheden hebben ongeveer zes maanden in beslag genomen.

Pas toen de nieuwe dijk was overgedragen aan Rijkswaterstaat en de functie van de oude dijk mocht overnemen kon de oude dijk afgegraven worden en werd er gestart met de verbreding van het Lekkanaal.

Economisch en duurzaam
De 500.000 kuub zand en klei die nodig was voor de bouw van de nieuwe dijk is zoveel mogelijk per schip aangevoerd. MvO werkt altijd zo economisch en duurzaam mogelijk. Door het transport over het water te laten plaatsvinden, kon het aantal transportbewegingen en daarmee de overlast op de openbare weg zoveel mogelijk beperkt worden. Hierbij draaide het niet alleen om het aantal verkeersbewegingen, maar bijvoorbeeld ook om de hoeveelheid materiaal uit het gebied dat je ter plekke kunt hergebruiken.


Bouwkuipen

Medio april 2017 is er een start gemaakt met de aanleg van de derde sluiskolk zelf. Hiervoor moesten allereerst de bouwkuipen ontgraven worden. Eind april is begonnen met het ontgraven van de eerste bouwkuip, het buitenhoofd, en vervolgens de tweede bouwkuip, het binnnenhoofd. Deze waren eind juli 2017 gereed. 

Ontgraven sluiskolk

Aansluitend zijn we ons gaan richten op het ontgraven van de sluiskolk zelf. Vanwege de opbouw van de kolkwanden vond deze in fases plaats. Het materiaal dat hierbij vrijkwam is onder andere gebruikt om het sluiseiland en -terrein op te hogen, daarnaast is het naar het verderopgelegen Tull en 't Waal getransporteerd waar er zandwinputten mee werden verontdiept.

Verbreden Lekkanaal

Ondertussen is er ook hard gewerkt aan het verbreden van het Lekkanaal. Dit is allereerst gebeurd vanaf het land, maar sinds half augustus 2017 is er gebaggerd vanaf pontons op het water. De vele binnenvaartschepen bleven ondertussen af- en aanvaren, de sluizen moesten tijdens de uitvoering van het project open blijven. Dat was vanaf het begin van het project een heldere eis. In de ontwerp- en calculatiefase heeft MvO hier al rekening mee gehouden.
Na afronding van de baggerwerkzaamheden zijn er zinkstukken en steenbestorting aangebracht.
In de loop van 2019 verwachten we al onze werkzaamheden afgerond te hebben.

Beatrixsluis ontmoet Beatrix
Op woensdag 6 februari 2019 is de 3e kolk van de Beatrixsluis officieel geopend door H.K.H. Prinses Beatrix. Een mooie officiele afsluiting van een prachtig project.

Meer filmbeelden

Wilt u meer weten over 3e kolk Beatrixsluis?

Marco begeleidt het hele traject. Neem contact met hem op of laat hem via onderstaand formulier weten wat hij voor u kan doen en hij belt of mailt u terug.

Marco van der Schans
Projectleider

0162 - 474747

Deel dit project

Share Tweet LinkedIn