1 2 3 4

Klimaatbuffer Beuningen en Stroomlijn Sluiswaard nieuws

Laatste nieuws / 21 april 2015

Symbolische overdracht klimaatbuffer Beuningse Uiterwaarden

Op donderdag 16 april vond in de Beuningse uiterwaarden de symbolische overdracht plaats van de klimaatbuffer door ARK Natuurontwikkeling. In opdracht van ARK Natuurontwikkeling voerde Martens en Van Oord werkzaamheden uit voor het project Klimaatbuffer Beuningen en Stroomlijn Sluiswaard. De klimaatbuffer wordt geïntegreerd in het Waalweeldeproject Beuningse Uiterwaarden.


Win-win situatie in de Beuningse uiterwaarden

Klimaatverandering; een belangrijk aspect waar we als samenleving steeds meer rekening mee moeten houden. De effecten ervan komen tot uiting in de economie, gezondheid, veiligheid en natuur. En voor met name die laatste hebben diverse partijen (1) de handen ineengeslagen en het concept klimaatbuffers ontwikkeld. Klimaatbuffers zijn waterrijke gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Deze zogenaamde klimaatbuffers kunnen namelijk een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland en zijn in staat om mee te groeien met het tempo van klimaatverandering. In opdracht van ARK Natuurontwikkeling voert Martens en Van Oord werkzaamheden uit voor het project Klimaatbuffer Beuningen en Stroomlijn Sluiswaard.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Waalweelde Beuningen. Dit project, gesitueerd aan de Waal in de gemeente Beuningen, bestaat uit het herinrichten van de Beuningse uiterwaarden door het creëren van een nevengeul en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De werkzaamheden voor Martens en Van Oord bestaan uit het realiseren van maaiveldverlagingen op circa 3 hectare in de deelgebieden Bunswaard, Staartjeswaard en Sluiswaard. De vergraven gebiedsdelen zullen op termijn onderdeel uitmaken van een langgerekte nevengeul in de Beuningse Waarden. Deze geul draagt niet alleen op de lange termijn bij aan het realiseren van hoogwaterveiligheid, maar levert ook een bijdrage aan de natuurontwikkeling ter plaatse.

Ook vinden er in het gebied werkzaamheden plaats in het kader van het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Dit project, hier uitgevoerd door Staatsbosbeheer, heeft tot doel om stroombelemmerende vegetatie uit de uiterwaarden te verwijderen. De Sluiswaard is een apart deel van de Beuningse uiterwaarden, waar na het verwijderen van de vegetatie ook een maaiveldverlaging gerealiseerd dient te worden. Voor de realisatie van deze verlaging heeft Martens en Van Oord tevens opdracht ontvangen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een klimaatbuffersubsidie toegekend om het plan ‘Weelde in de Beuningse uiterwaarden’ te realiseren. Er is sprake van een win-win situatie door de aftrap van de klimaatbuffer af te stemmen met het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Stroomlijn zal de bosopslag verwijderen in het tracé waar de klimaatbuffer de nevengeul projecteert. Dit betekent efficiënt werken op het gebied van vergunningen, rooiwerk en grondverzet. Als uiteindelijk de gehele nevengeul door de Beuningse uiterwaarden gerealiseerd is, is het effect bij hoogwater een verlaging van ca 5 centimeter. Dat is een substantiële bijdrage aan de waterveiligheid, die op lange termijn nog kan worden vergroot door afgraven van een vliegasterrein en verleggen van een buisleidingenstraat. Voor de korte termijn is dat niet nodig en wordt afgezien van de grote investering. Maar er is nóg meer. De aanleg van de nevengeul draagt ook bij aan herstel van natuurlijke rivierprocessen. Via de rivier staan de Beuningse uiterwaarden in verbinding met andere uiterwaarden in Gelderland en daarbuiten zodat dieren en planten kunnen migreren door Nederland en Europa.

De voorbereidingen van Martens en Van Oord voor het project zijn gestart in maart 2013. De vergunningsprocedures zijn doorlopen en de uitvoering van de Sluiswaard is gestart in het voorjaar van 2014.

Eind 2014 is het werk opgeleverd.

(1) Voor de klimaatbuffer Beuningen werken de volgende partijen samen: ARK, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Beuningen, provincie Gelderland - Waalweelde, waterschap Rivierenland, Dienst Landelijk Gebied, Dijkmagazijn Beuningen, FREE Nature, Stroming, stichting Boei.

Het werk ARK wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij

Deel dit project