1 2 3 4 5 6

Uiterwaardvergraving Brakel-Munnikenland nieuws

Laatste nieuws / 21 juli 2014

Hoogste punt 'Wakkere Dijk' bereikt!

Rondom Slot Loevestein in Gelderland wordt gewerkt aan een uniek landschap van natuur en water, met hierin de eerste multifunctionele rivierdijk van Nederland: de Wakkere Dijk. In de afgelopen periode heeft Martens en Van Oord veel kuubs verzet voor dit project.


Uiterwaardvergraving Brakel-Munnikenland

In april is het startschot gegeven voor het Ruimte voor de Rivier project Munnikenland. In deze polder bij Zaltbommel, bekend van Slot Loevestein, krijgt de Waal meer ruimte door het graven van geulen in de uiterwaarden en de teruglegging van de dijk. Hierdoor wordt de waterstand bij hoogwater zo’n 11 centimeter verlaagd. Met de ‘Wakkere Dijk’ heeft Munnikenland een primeur: het is de eerste multifunctionele rivierdijk die in Nederland wordt aangelegd.

Waterschap Rivierenland is opdrachtgever van het project. De uitvoering van de werkzaamheden is in 2012 gegund aan de aannemingscombinatie Van Oord-GMB. Martens en Van Oord is als onderaannemer betrokken bij het project en zal o.a. een deel van de ontgravingswerkzaamheden in de uiterwaarden en het vervoeren en verwerken van de vrijkomende materialen in ‘de Wakkere Dijk’ uitvoeren. Voor Martens en Van Oord ligt de technische uitdaging in het zo efficiënt mogelijk verplaatsen van de vrijkomende grondsoorten, welke zich grotendeels onder de grondwaterspiegel bevinden. De diverse materialen worden per vrachtauto getransporteerd naar de nieuw aan te leggen dijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van mega-rijplaten. De werkzaamheden dienen eind 2015 gereed te zijn.

Het Munnikenland is als recreatiegebied erg geliefd, mede door Slot Loevestein en de natuurlijke omgeving. Het gebied is pas eind jaren ‘60 ingepolderd en zeer beperkt bebouwd. Door het project komt er 120 hectare nieuwe riviernatuur en wordt de toegangsweg naar Slot Loevestein verhoogd, zodat deze minder vaak onder (hoog)water staat. In de 2 kilometer lange Wakkere Dijk komt een zogenoemde tribune, waar recreanten kunnen verblijven en genieten van het uitzicht over het gebied. De dijk is op z'n smalst 120 meter breed en op z'n breedst 340 meter. De dijk is om meerdere redenen bijzonder. Zo is het een hoogwatervluchtplaats voor grote grazers en wordt de dijk volledig aangelegd met 1,5 miljoen kuub grond die vrijkomt binnen het project. Tenslotte heeft de dijk nauwelijks onderhoud nodig, omdat de grote grazers de begroeiing op natuurlijke wijze kort houden.

Project in volle gang! september - 2013
Inmiddels is bijna 200.000 m3 uit de uiterwaarden ontgraven, vervoerd en verwerkt in 'de Wakkere Dijk'.


Ruimte voor de Rivier

Project Munnikenland is een van de 34 projecten van het programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. In dit programma werken regionale overheden en het Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Er wordt gewerkt mét de natuur: de rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden.

Martens en Van Oord is betrokken bij meerdere projecten binnen het Ruimte voor de Rivier programma, waaronder Uiterwaardvergraving Avelingen, Ontpoldering Noordwaard, Ruimte voor de Lek.

Meer informatie op de website van Ruimte voor de Rivier.

 

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project