Polder Stededijk nieuws

Laatste nieuws / 18 september 2017

Polder Stededijk is er klaar voor

In Polder Stededijk kan de natuur haar gang weer gaan. In maart 2016 ging het gebied, dat onderdeel is van de Sliedrechtse Biesbosch, op de schop. Doel van het project was om de ecologische waterkwaliteit te herstellen en daarmee het leefgebied van vissen, oever- en waterplanten te verbeteren. De komende jaren moet blijken wat het effect van de maatregelen zal zijn. Bij MvO hebben we er in ieder geval alles aan gedaan om de polder zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor flora en fauna.


Polder Stededijk

Rijkswaterstaat heeft Martens en Van Oord gevraagd een bijdrage te leveren aan het herstel van de ecologische waterkwaliteit in Stededijk. De maatregelen moeten ertoe leiden dat het leefgebied voor vissen, macrofauna en oever- en waterplanten verbetert. Daarnaast zal het bestaande populierenbos weer onder invloed van getij en rivierdynamiek komen te staan. Hierdoor zal het omvormen naar zachthout ooibos. In maart 2016 zijn we van start gegaan met de werkzaamheden die naar verwachting volgend jaar afgerond zullen worden.

Maatregelen plangebied

Nieuwe doorstroomopeningen

Stededijk is onderdeel van de Sliedrechtse Biesbosch. Het plangebied Natuurontwikkeling Stededijk bestaat uit drie polders: het Kikvorspoldertje aan de westzijde, de polder Stededijk in het midden en de polder Bassekil aan de oostkant. Om getijdewerking weer mogelijk te maken in dit Natura 2000 gebied gaan we bij Polderstededijk drie doorstroomopeningen creëren. Die moeten ervoor zorgen dat bij hoge afvoer van de Beneden Merwede het maaiveld in het plangebied grotendeels onder water komt te staan.

Aanleg krekenstelsel

Achter de nieuwe doorstroomopeningen zal Martens en Van Oord een krekenstelsel realiseren. Door de aanleg van deze kreken komt het maaiveld in het gebied gedeeltelijk lager te liggen. Onder invloed van het zoetwatergetij zullen stroming en waterstand in de kreken voortdurend veranderen. Bij vloed staan de slikkige oevers onder water, bij eb vallen ze droog. Door deze natuurlijke inrichting van de rivierdelta ontstaan gunstige omstandigheden voor o.a. vissen, vogels en de bever. Daarnaast zullen planten als bies, lisdode en riet terugkeren. Een invaartbeperking moet ervoor zorgen dat deze flora en fauna in de toekomst beschermd worden.

Bevordering recreatie

Polder Stededijk is populair bij natuurliefhebbers. Om de recreatiemogelijkheden die hier voornamelijk op het land plaatsvinden zo goed mogelijk te ondersteunen, zullen we de toegang tot het gebied verbeteren. Daarnaast leggen we graspaden aan die grotendeels over de bestaande kades zullen lopen. Tot slot komt er een wandelpad dat aansluit op de wandelroute en wordt het mogelijk een rondje te lopen door aanleg van een nieuwe brug over de instroomopening Polder Stededijk.

Resultaten

Natuurontwikkeling laat zich niet altijd voorspellen. Wel kunnen we bijdragen aan het scheppen en herstellen van de juiste voorwaarden voor flora en fauna. In Stededijk zal de door Martens en Van Oord te realiseren geleidelijke overgang van droge grond naar water zorgen voor een grotere diversiteit aan water- en oeverplanten en een toename van het aantal vissoorten. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds eind 2000 van kracht is. De KRW zorgt ervoor dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa verbetert en dat we water duurzaam kunnen gebruiken.


Tagged: Stededijk

Deel dit project