1 2 3 4

Depotbeheer stortlocaties Hollandsch Diep nieuws

Laatste nieuws / 09 november 2013

Grote opruimactie Sassenplaat

Zaterdag 9 november heeft een grote groep vrijwilligers, waaronder medewerkers van Martens en Van Oord, meegewerkt aan een grote opruimactie op de Sassenplaat.


Depotbeheer stortlocaties Hollandsch Diep

In opdracht van Rijkswaterstaat was Martens en Van Oord sinds januari 2009 verantwoordelijk voor het beheer van twee baggerstortlocaties in het Hollandsch Diep. De inname van vervuild slib en alle hieraan gerelateerde procedures waren tot juli 2014 uitbesteed aan Martens en Van Oord.

Nederland is een waterland. Om er voor te zorgen dat onze vaarwegen goed begaanbaar en op diepte blijven voor de scheepvaart worden in opdracht van Rijkswaterstaat dagelijks rivieren uitgebaggerd. De baggerspecie die daarbij naar boven wordt gehaald is vaak vervuild en moet worden afgevoerd.

Met de huidige kennis is het nog niet goed mogelijk om dit soort vervuilde baggerspecie af te breken of te verwerken. Daarom wordt het slib opgeslagen in zogenaamde baggerspeciedepots. Deze waren tot voorkort allen in beheer bij  Rijkswaterstaat. Omdat Rijkswaterstaat zich moet richten op haar kerntaken heeft zij echter besloten het beheer van deze depots uit te besteden aan marktpartijen.

Aan Martens en Van Oord was het beheer van de twee baggerstortlocaties in het Hollandsch Diep tot juli 2014 uitbesteed. In opdracht van Rijkswaterstaat was Martens en Van Oord sinds januari 2009 verantwoordelijk voor de inname van vervuild slib en alle hieraan gerelateerde procedures.

De eerste locatie, genaamd de ‘Put Cromstrijen’, is onder de waterspiegel gelegen en wordt gebruikt om matig verontreinigd slib met een laag zandpercentage te storten. Dit depot is jarenlang door Rijkswaterstaat in gebruik geweest, maar vanaf januari 2009 was het beheer van dit depot overgaan van Rijkswaterstaat naar Martens en Van Oord. Deze stortlocatie is in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland vanaf 4 december 2012 tot juli 2014 gesloten. Alle partijen baggerspecie werden verwezen naar ‘baggerspeciedepot Hollandsch Diep’.

De tweede stortlocatie, bekend onder de naam ‘baggerspeciedepot Hollandsch Diep’, is in het najaar van 2008 opgeleverd aan Rijkswaterstaat, waarna het beheer in januari 2009 is overgedragen aan Martens en Van Oord. Het depot bestaat uit een kunstmatig eiland en een daaraan verbonden zeer diepe stortput, die maar liefst 10 miljoen kuub vervuild slib kan bergen. Op het eiland zijn zandsedimentatiebekkens aangelegd waar zand en vervuild slib van elkaar gescheiden worden door een natuurlijk proces. Hierbij blijft het schone zwaardere zand achter in de bekkens en spoelt het vervuilde slib in de stortput. Vanwege deze unieke eigenschap is dit depot, naast het verantwoord bergen van ernstig vervuild baggerspecie, bedoeld voor het verwerken van licht verontreinigde baggerspecie die een hoog percentage zand bevat, dat later hergebruikt kan worden.

Naast de normale procedures die horen bij het innemen van baggerspecie op de depots heeft Martens en Van Oord ook extra services aangeboden, zoals het lossen van schepen. Deze activiteiten vielen buiten het contract met Rijkswaterstaat.

Onderstaande documenten geven u belangrijke informatie over de acceptatie van baggerspecie in depot Hollandsch Diep en over de services die Martens en Van Oord aanbiedt.

Voor een overzicht van onze dienstverlening en/of meer informatie over dit onderwerp kunt contact met ons opnemen.

Contactpersoon
Kristy van Bergen
+31(0) 162-474747
hollandschdiep@mvogroep.nl.

Deel dit project


Gerelateerd materieel

Materiaal gebruikt bij de realisatie
van dit project