1 2 3

De Zaag herstel leefgebied en natuurcompensatie nieuws

Laatste nieuws / 15 februari 2018

Natuurgebied De Zaag officieel geopend

Dinsdagmiddag 13 februari 2018 verrichtte hoofdingenieur-directeur Sieben Poel van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid samen met collega-bestuurders de opening van het vernieuwde natuurgebied De Zaag en de Beverbrug.


De Zaag herstel leefgebied en natuurcompensatie

In opdracht van Rijkswaterstaat is Martens en Van Oord half maart gestart met project De Zaag. Op het eiland De Zaag, in Krimpen aan de Lek, pakken we twee gebieden aan: Groote Zaag en Oostelijk Balkengat. De maatregelen aldaar moeten het water weer ecologisch interessant maken voor mensen, waterplanten en in het water levende dieren. Verwachte oplevering is dit najaar.

Maatregelen Groote Zaag
Groote Zaag is een natuurgebied in het westelijk deel van het eiland. Langs de nieuwe Maas leggen we 300 meter oeververdediging aan. Achter deze oeververdediging creëren we een krekenstelsel met een geleidelijke overgang van nat naar droog.

Het nieuwe krekenstelsel zal continu onder water komen te staan. De stroming en waterstand in de kreken veranderen onder invloed van het zoetwatergetij. De slikkige oevers staan onder water bij vloed en vallen droog bij eb. Dit is een natuurlijke inrichting voor de rivierdelta. Het biedt de juiste omstandigheden voor fauna zoals vissen, vogels (met name steltlopers) en de bever; evenals voor flora zoals bies, lisdodde en riet. Invaartbeperking zal zorgen voor bescherming van de Flora en Fauna in het zoetwatergetijdengebied.

Verder komen er een beheer-, wandel- en laarzenpad met een brug over de nieuwe kreek en diverse uitkijkpunten. Om de toegang tot het gebied vriendelijker te maken, wordt er een entreevoorziening met parkeerplaatsen aangelegd.

Maatregelen Oostelijk Balkengat
Het Oostelijk Balkengat ligt in het oosten en is een ondiepe zone achter een langsdam, die vrijwel altijd onder water staat. Aan de zijde van de Bakkerskil leggen we een nieuwe dam aan. Het gebied binnen deze twee dammen hogen we eveneens op, zodat er rivierbos, riet en waterzone kan ontstaan. Deze nieuwe natuur is niet toegankelijk voor recreatie.

Rijkswaterstaat herstelt de oorspronkelijke natuur
Door het afsluiten van grote zeearmen is er in veel riviermondingen geen eb en vloed meer. Omdat er dus weinig uitwisseling is tussen zee en rivieren is ook de natuur die voorkwam in gebieden  zoals De Zaag, zeldzaam geworden. Rijkswaterstaat herstelt de oorspronkelijke natuur om de waterkwaliteit voor planten en dieren te verbeteren. Door het water weer gezond te maken krijgen uiteindelijk natuur, landschap en recreatie een nieuwe kwaliteitsimpuls.

Kaderrichtlijn Water
Sinds eind 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW zorgt er met maatregelen voor dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Europa goed is en dat we water duurzaam kunnen gebruiken. De ecologische kwaliteit van de meeste Nederlandse wateren is onder de maat vanwege ingrepen die het water onnatuurlijker hebben gemaakt. Denk aan steile en harde oevers, stuwen en dammen, kanalisering van rivieren, normalisering van beken en het laten verdwijnen van geleidelijke overgangen. Het grootste deel van de maatregelen om KRW-doelen te halen heeft dan ook te maken met herstel en inrichting van het leefgebied voor natuur.


Tagged: De Zaag

Deel dit project