1 2 3 4 5 6

CADZAND-Maritiem nieuws

Laatste nieuws / 15 mei 2017

Project CADZAND-Maritiem opgeleverd

In mei 2017 is het project CADZAND-Maritiem afgerond en opgeleverd.


CADZAND-Maritiem

Aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, bij Cadzand-Bad, gaat Combinatie Cadzand-Bad aan het werk om de kustveiligheid te verbeteren, de aanleg van een jachthaven te realiseren en de openbare ruimte te verbeteren. Op 3 juli 2014 ontving de aannemerscombinatie, bestaande uit BAM en Martens en Van Oord, de definitieve gunning van Waterschap Scheldestromen.

Het project
Onder de naam CADZAND-Maritiem werken Waterschap Scheldestromen (initiatiefnemer kustversterking), gemeente Sluis (initiatiefnemer verbetering openbare ruimte) en Yacht@Cadzand-Bad B.V. (initiatiefnemer jachthaven) samen aan de realisatie van de kustversterkingswerken, de aanleg van de jachthaven en de ontwikkeling van de openbare ruimte. Het waterschap is de trekkende partij van het project.

Kustversterking
Cadzand-Bad is één van de vijf deeltrajecten van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat een deel van de kust niet sterk genoeg is om een superstorm te weerstaan. Daarom wordt de kust bij Cadzand-Bad over de lengte van circa 1 kilometer versterkt. De kustveiligheid wordt verbeterd door onder andere de duinen te verbreden en het strand op te hogen met zand. Ook worden de huidige strekdammen langer, hoger en steviger gemaakt. De westelijke strekdam wordt verplaatst in westelijke richting. Dit zorgt voor meer ruimte tussen de dammen.

Aanleg jachthaven
Tussen de 2 strekdammen wordt een hoogwaardige jachthaven gerealiseerd met ruim 125 ligplaatsen. Hiervoor wordt de bodem op diepte gebaggerd en zal er een steigerconstructie geplaatst worden. Na realisatie van de jachthaven zal Martens en Van Oord voor een periode van 5 jaar het baggeronderhoud van de haven verzorgen.

Opwaardering openbare ruimte
Tot slot wordt de openbare ruimte bij Cadzand-Bad ontwikkeld. Er worden diverse voorzieningen gerealiseerd op zowel de strekdammen als op de landzijde en de duinboulevard. Hieronder vallen onder andere de bouw van een clubgebouw, een brug, een havenplateau, diverse uitzichtpunten en overige recreatieve/facilitaire voorzieningen.

Combinatie Cadzand-Bad
De aannemerscombinatie is de Economisch Meest Voordelige Inschrijver voor dit project. Naast het indienen van de prijs, heeft de aannemerscombinatie ook diverse kwalitatieve documenten ingediend. Hieronder valt een plan van aanpak waarin de aanpak van het werk beschreven is, hoe de kwaliteit geborgd wordt en hoe de risico’s beheerst blijven. Met diverse planningen heeft de combinatie inzichtelijk gemaakt hoe de mijlpalen binnen het contract behaald worden. In het voortraject is tevens een plan opgesteld hoe wordt omgegaan met bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering. Het is namelijk belangrijk dat verkeershinder tot een minimum wordt beperkt en dat het strand zo goed mogelijk bruikbaar, maar ook bereikbaar is voor recreatie.

Planning
De aannemerscombinatie is in juni 2014 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en het definitieve ontwerp. In het najaar van 2014 gaan de uitvoerende werkzaamheden van start en het project zal najaar 2016 opgeleverd worden.

Het informatiecentrum CADZAND-Maritiem is sinds 26 juli 2016 definitief gesloten. Er is foldermateriaal over CADZAND-Maritiem verkrijgbaar bij het VVV in Cadzand-Bad.

Folder CADZAND-Maritiem mei 2014
2015-01-29 PZC werk in uitvoering, Cadzand-Maritiem is drie-in één
2015-02-26 Xblocks zijn voor de harde klappen
2015-04-23 PZC Jachthaven in Cadzand-Bad

Deel dit project